Gespecialiseerd in oedeemfysiotherapie en oncologiefysiotherapie met persoonlijke aandacht voor uw klachten op het gebied van lymfoedeem, lipoedeem en klachten als gevolg van kanker of de behandeling ervan zoals pijn, vermoeidheid, littekenverkleving, mobiliteit-, spierkracht- en conditieverlies 

Privacyreglement

Fysio LiifS houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische, administratieve en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Daarnaast is de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst van toepassing (WGBO). Als uitvloeisel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is ons Privacyreglement van toepassing:

  •  Er worden alleen gegevens in uw dossier opgeslagen die van belang zijn voor uw behandeling.

·         Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te                         beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

·        Uw behandelend fysiotherapeut beheert uw dossier. Binnen onze praktijk heeft een aantal andere personen        toegang tot uw dossier. Dit zijn eventuele stagiaires die met uw fysiotherapeut meelopen, waarnemers en administratieve medewerkers. Voor allen geldt een geheimhoudingsplicht.

·        Uw persoonsgegevens worden ten behoeve van de behandeling gebruikt voor afstemming met eventuele verwijzers.

·        Uw persoonsgegevens worden door derden voor uw digitale dossier, voor de declaraties en voor klanttevredenheidsonderzoek verwerkt. Met deze derden hebben we afspraken over bescherming van uw persoonsgegevens.                                 

·        Aan anderen worden geen gegevens worden verstrekt, tenzij u of uw wettelijke vertegenwoordiger daarvoor                        uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

·        U heeft het recht om uw dossier in te zien. Indien u van mening bent dat er onjuiste gegevens in uw dossier                        staan, dan kunt u vragen deze te wijzigen of te verwijderen.

·        Na beëindiging van uw behandeling wordt uw dossier nog 15 jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd.

·        Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct                          contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U                    heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende                          autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Hieronder treft u welke gegevens er worden geregistreerd in de uitgebreide versie van het Privacyreglement hierboven: Privacyreglement

Naast een privacyreglement kent Fysio LiifS ook Algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden vindt u informatie over kwaliteit, huisregels en klachtenregeling.